AI/ML Developer - VG WORK

AI/ML Developer

Վերջնաժամկետ 07.01.2021
Ամբողջ դրույք
Երևան

 

Աշխատանքի նկարագիր

DataArt is engaged in IT, AI/ML, and data consulting and software development. Since 1997, we have been designing, developing, modernizing, and supporting solutions that help the businesses of our clients grow. DataArt started as a company of friends and continues to cultivate a unique culture that distinguishes it from other IT companies, such as:

•   Flat structure. There are no “bosses” and “subordinates”;

•   We hire people not for a project, but to the company. If the project (or your work in it) is over, you go to another project or on a paid “Idle”, where you develop your skills;

•   Flexible schedule, ability to change projects, work from home, and diverse opportunities to try yourself in different roles, working with different clients on different projects;

•   Minimal bureaucracy and micro-management, convenient corporate services.

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

•   Strong knowledge and skills in at least one AI/ML domain: CV, NLP, ML, Mobile ML, MLOps, Chatbots, etc.

•   Proven ability to implement and debug ML models in either industry or an equivalent academic setting

•   Strong knowledge of programming languages for ML/DS (at least one of): Python, R

•   Experience in production troubleshooting using Kibana, Splunk, cloud monitoring tools

•   Working knowledge of containers (Docker)

•   Working experience with ML/DS products (at least one of): TensorFlow, PyTorch, AWS Sagemaker, Databricks, DataRobot, Keras, XGBoost, Jupiter Notebooks

•   Business sense when suggesting and implementing solutions

•   Excellent communication skills

•   Spoken English

Nice to Have

•   Strong theoretical background in ML

•   CI/CD tools and practices (one of): Git, Jenkins, TeamCity, Travis CI, etc.

•   ML serving tools (one of): Kubeflow, MLFlow, MetaFlow, TFX (TensorFlow extended),

•   Data visualization: Power BI, Tableau

•   ETLs Tools (one of): Airflow, Luigi, Azure Data Factory, AWS Glue

•   Data: Relational Databases (Oracle, MS SQL, MySQL, Postgres, etc.), Non-SQL (Mongo), DWH, Data Lakes, Snowflake, Kafka, Kinesis

•   Cloud (one of): AWS, Azure, GCP

•   On-device and embedded ML: TensorFlow Light, Core ML

 

Պահանջվող թեկնածուի մակարդակը: Միջին մակարդակ

 

Դիմելու ընթացակարգ

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ careers.yerevan@dataart.com ՝ թեմայի «Subject» բաժնում պարտադիր նշելով «AI/ML Developer vg-work.am»:

Դիտում ՝

Նմանատիպ հայտարարություններ

Senior Node.js Developer

Hexometer Վերջնաժամկետ 21.01.2021
Ամբողջ դրույք Երևան

Hexometer is looking for a Senior Node.js Developer.

IT senior specialist

INGO ARMENIA Վերջնաժամկետ 20.01.2021
Ամբողջ դրույք Երևան

INGO ARMENIA ICJSC is looking for a motivated, hard-working candidate to fill the position of IT senior Specialist.

Manual QA Engineer (remote)

Sygnoos Վերջնաժամկետ 20.01.2021
Տանը Երևան

Sygnoos is looking for Manual QA Engineer (remote).